Regulament concurs SMYK All for Kids

de |

Regulament concurs SMYK All for Kids.

Regulament concurs SMYK All for Kids.: Arată-ne produsul tău preferat din magazinul SMYK All for Kids Oradea şi poţi fi câştigător!

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1 Concursul este organizat de S.C. Ghid Local Oradea S.R.L. (denumită în continuare „Organizatorul”).
1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, cu mențiunea că modificările vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook Ghid Local Oradea

1.3 Organizatorul va desfășura în cadrul acestui Concurs următoarele:
– va realiza extragerea câștigătorilor prin sistemul trageri la sorti, după mecanismul random.org.
– se obliga să aducă la cunoștința publicului larg câștigătorii prin publicare pe pagina de Facebook Ghid Local Oradea

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 07.03.2018-14.03.2018. Tragerea la sorți a câștigătorilor are loc conform punctului 1.3, la data de 15.03.2018
2.2 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook Ghid Local Oradea, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reședința în România, care au împlinit 18 ani până la data începerii acesteia, respectiv 07.03.2018.

3.2 Nu sunt eligibili de participare la Concurs angajații Ghid Local, angajații agențiilor implicate, angajații magazinelor participante la campanie și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frăți/surori, soț/soție) care dețin funcții sau au vreun interes în societățile comerciale menționate anterior, indiferent de natura acestora.
3.3 Participarea la acest Concurs impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi neechivoca a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Pentru a putea participa la CONCURSUL desfășurat pe pagina de Facebook Ghid Local Oradea participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Să posteze prin comentariu la aceasta postare imaginea produsului preferat din magazinul SMYK All for Kids Oradea.

2. Un Participant se poate înscrie la prezentul Concurs doar o singură dată, cei care se înscriu de mai multe ori vor fi descalificați.
3. Fiecare participant la Concurs va putea câștiga unul dintre cele 4 puzzle Harta României. Valoarea totala a premiilor oferite în cadrul Concursului este de 139,96 lei.

4. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare nu a fost respectat în totalitate sau a existat o încercare de eludare a acestuia, acesta își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Concurs până la încheierea acesteia.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI:

5.1 4 puzzle Harta României. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Concursului este de 139,96 lei.
5.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul prezentului Concurs
5.4 Ridicarea premiilor
Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina oficiala de Facebook Ghid Local Oradea. Câștigătorii vor primi premiul prin ridicare din magazinul SMYK All for Kids Oradea- Bd. Decebal Nr. 61 A, în baza datelor de contact transmise de către aceștia prin mesaj privat pe pagina de Facebook Ghid Local Oradea: Nume, Prenume, Serie și Număr Carte de Identitate.

5.6 Câștigătorii vor primi doar premiul expres prevazut în prezentul Regulament și nu pot cere modificarea naturii, modelului, cantității, condițiilor și modului de acordare a premiului și nici nu se va putea acorda contravaloarea premiului în bani.

În situația în care un câștigător refuza sa accepte premiul câștigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

În cazul în care numărul de participanți validați care revendică premiul conform criteriilor descrise în secțiunea 5 va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru acest Concurs, premiile nerevendicate vor rămâne în posesia Organizatorului.

SECȚIUNEA 6. CONDIȚII DE VALIDARE

6.1 Pentru a putea participa la acest Concurs, participanții trebuie să respecte
Condițiile Secțiunii 4, în mod cumulativ.
6.2. Elementele de identificare ale câștigătorului sunt:
În faza validării:
– pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în Regulamentul al Concursului (punctul 6.1)
– să răspundă mesajului transmis de Organizator, în termen de maxim 24 de ore de la trimiterea acestuia, și să transmită: Nume , Prenume, Serie și Număr carte de identitate
– în momentul ridicării premiilor: Câștigătorii trebuie sa prezinte un act de identitate valabil și sa semneze documentele de ridicare a premiului.
Numele câștigătorilor va fi afișat de pagina de Facebook Ghid Local Oradea după finalizarea procesului de validare și confirmare.
6.3 Un câștigător va fi invalidat în următoarele cazuri:
a) Câștigătorul nu respecta termenii și condițiile acestui Regulament;
b) Câștigătorul nu respecta condițiile de validare enumerate în Regulamentul;
c) Câștigătorul refuză premiul;
6.4 Contestații: Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 24 de ore de la data afișării numelor câștigătorilor. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa [email protected] va cuprinde in mod obligatoriu:
I. Numele, prenumele și ziua în care a participat la concurs
II. Prezentarea motivelor pe care se întemeiază contestația.
Contestațiile se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii.

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1 Organizatorul va acorda premiul/premiile doar acelui participant care a luat parte la Concurs, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament.
7.2 Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate, conform art. 42 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
7.3 Organizatorul și celelalte entități implicate în cadrul Concursului nu își asumă răspunderea și nu vor putea fi implicate sub nici o formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

7.4 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs,a modului de desfășurare al acestuia si a perioadei valabilității acestuia vor fi anunțate public de Organizator prin afișarea Regulamentului modificat pe pagina de Facebook Ghid Local Oradea.

7.5 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestui concurs
7.6 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau a Smyk sau costurile acestui Concurs

7.7 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din cadrul Concursului.

SECȚIUNEA 8. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR

8.1 Câștigătorii vor primi premiile prin ridicare din magazinul SMYK All for Kids Oradea Bd. Decebal nr 61 A

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1 Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Câștigătorilor în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câștigătorii Concursului își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Companiei în vederea oferirii premiilor.
9.2 Compania garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Câștigătorilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Compania va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și normelor emise în aplicarea acesteia.
Pentru exercitarea acestor drepturi, câștigătorii vor trimite pe adresa Companiei, o cerere întocmită in forma scrisă, datată și semnată.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1 Prezentul Concurs va înceta la data de 14.03.2018, la ora 23:59.
10.2 Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forța majora sau printr-o decizie unilaterala motivata a Organizatorului.
SECȚIUNEA 11. LITIGII
11.1 Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanţele judecătorești competente din România.

11.2 Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite în atenția Organizatorului, la următoarea adresă: Municipiul Oradea, judeţul Bihor, strada Olteniei nr 67, in termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data acordării premiilor. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestație.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Regulamentul de participare/desfășurare al este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pagina oficiala de Facebook Ghid Local Oradea.
12.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări sa fie făcute publice în termen de maximum 24 de ore.
12.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum aceasta a fost ulterior modificată și completată.